ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSIGE JUDIT EGYÉNI VÁLLALKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA ÉS SZABÁLYZATA

hatályban: 2020. 07.01-től visszavonásig

 

A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy meghatározza Csige Judit egyéni vállalkozó (a továbbiakban: Adatkezelő) által vezetett nyilvántartások/adatbázisok felhasználásának törvényes rendjét. 

Valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, valamint, hogy a törvényi szabályozás keretei között személyes adataival mindenki maga rendelkezzen, azok kezelésének körülményeit megismerhesse, illetve megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

Egyebekben jelen Tájékoztató tájékoztatásul szolgál az érintetteknek az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatának bemutatására.

Adatkezelő vállalja a jelen Tájékoztatóban foglaltak betartását.

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel, illetve az általa nyújtott szolgáltatások igénybevételének előfeltétele jelen Tájékoztató elfogadása.

Az egyéni vállalkozó megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy ügyfelei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya csak vállalkozóra kiterjed ki.

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed a vállalkozó weboldalán folytatott tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

Csige Judit egyéni vállalkozó adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az egyéni vállalkozó weboldalán .

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy a Tájékoztatót megváltoztassa.

Ez esetben Adatkezelő vállalja, hogy a módosított Tájékoztatót közzéteszi.

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

Az adatkezelő adatai

Vállalkozó neve: Csige Judit egyéni vállalkozó

Székhely: 4031, Debrecen, Derék utca 100. 6/52

Nyilvántartási szám: 54476822

Adószám: 55750547-1-29

Telefonszám: +36707754228

E-mail cím: jucs@freemail.hu

Fontosabb fogalom meghatározások

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Jogszerű adatkezelés a vállalkozónál

A személyes adatok kezelésére az egyéni vállalkozónál kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

Ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél.

Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A vállalkozó a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

Az egyéni vállalkozóval kapcsolatban álló adatfeldolgozók

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Az egyéni vállalkozóval kapcsolatban álló adatfeldolgozók:

Az egyéni vállalkozó ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő  technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az ügyintézés során az ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 

    Név/cégnév,

    E-mail cím,

    számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),

    telefonszám

    cég esetében adószám

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a 4031, Debrecen, Derék utca 100.6/52 címen,
– e-mail útján a csigejuditcouture@gmailcom e-mail címen,
– telefonon a +36 30.90.10.810-es számon.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató) webes tárhelyet az ELIN.hu Kft. biztosítja.

A tárhelyszolgáltató adatai az alábbiak:

 • Név: hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
 • Székhely: 9024, Győr, Déry T. u. 11.
 • Levelezési cím: 9024 Győr, Déry T. u. 11.
 • Cégjegyzékszám: 08-09-016359
 • Adószám: 1431575-2-08
 • Közösségi adószám: HU14315754
 • Telefonszám: +36.70.2974811
 • E-mail cím: info@elin.hu
 • webhely: https://elin.hu/

Cookie-k (sütik) kezelése

 Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal cookie adatkezelése körében a következőket:
a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Adatkezelő egyebekben tájékoztatja az adatközlőket, hogy az általa üzemeltetett weboldal html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is.

 A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel.

Az úgynevezett cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja az alkalmazásukat.

Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de általában a Beállítások / Adatvédelem menüpont alatt érhetők el.

A weboldalon az alábbi alapvető Cookie-kat különböztetjük meg:

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) Cookie-k:

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a weboldalt, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Az érintett választása a Cookie-kal kapcsolatban:

-Webböngésző cookie-k:

A böngésző beállításaiban az érintett elfogadhatja, vagy elutasíthatja az új Cookie-kat és törölheti a meglévő Cookie-kat.

Azt is beállíthatja a böngészőben, hogy az minden alkalommal értesítse, amikor új Cookie-kat helyeznek el a számítógépben, vagy más eszközön.

A Cookie-k kezelésével kapcsolatban további információkat találhat a böngésző „help” funkciójában. Ha az érintett úgy dönt, hogy néhány, vagy az összes Cookie-t kikapcsolja, előfordulhat, hogy nem fogja tudni használni a weboldal valamennyi funkcióját.

-Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k (analitika):

Az egyéni vállalkozó weboldala alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is.

A Google Analytics webelemző, statisztikai célú szolgáltatás használatával az egyéni vállalkozó információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt.

Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel.

Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 A Google Analytics keretében a látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezetik össze a Google más adataival.

A sütik tárolását a látogató a böngésző szoftvere megfelelő beállításával megakadályozhatja, de ebben az esetben a látogató esetleg nem tudja a weboldal valamennyi funkcióját teljes körűen használni.

Ezen kívül a látogató megakadályozhatja a sütik által létrehozott és a weboldal látogató általi használatára vonatkozó adatok (IP-címével együtt) Google általi gyűjtését, valamint ezeknek az adatoknak Google általi feldolgozását, amennyiben letölti és installálja a lenti link alatti böngésző-plugint. Az aktuális link: http://www.google.com/policies/privacy/ads/.

Csige Judit egyéni vállalkozó weboldala

Az egyéni vállalkozó saját weboldalán mutatja be tevékenységét és a munkáit az érdeklődők számára. A honlap tájékoztatást ad a látogatók számára a vállalkozó szolgáltatásairól és elérhetőségi adatokat is tartalmaz.

Az egyéni vállalkozó weboldala: www.csigejudit.hu

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

Az Adatkezelő adatkezeléseit az érintettek önkéntes hozzájárulásán vagy törvényi felhatalmazás alapján végzi. Önkéntes hozzájárulás esetén az érintett bármikor kérhet tájékoztatást a kezelt adatok köréről, illetve azok felhasználásának módjáról, továbbá visszavonhatja hozzájárulását, kivéve meghatározott esetekben, amelyekben jogszabályi kötelezés alapján folytatódik az adatkezelés. (ilyen esetekben az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az adatok további kezeléséről az érintett részére).

Az adatközlők kötelesek minden megadott adatot legjobb tudásuk szerint, pontosan – személyi azonosításra alkalmas igazolványban rögzített módon – közölni.  Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait adja meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Csige Judit egyéni vállalkozó Facebook és Instagram oldalai

Csige Judit egyéni vállalkozó Facebook oldala:

 https://www.facebook.com/CsigeJuditCouture/

Az egyéni vállalkozó Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére.

A vállalkozó a Facebook-on is népszerűsíti tevékenységét, az oldalt a vállalkozó marketing célokra használja.

A vállalkozó a Facebookon keresztül is átfogó személyes tájékoztatást nyújt.

Ha az érdeklődő a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag az érdeklődő kérdéseinek megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem használja fel.

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni a vállalkozóval, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve  tárolja és feldolgozza azokat.

Az egyéni vállalkozónak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására.

Az egyéni vállalkozó nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől.

Ezzel kapcsolatban további információt a Facebook oldalán talál.

A vállalkozó a Facebook oldalon követők személyes adatai hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást elfogadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

A vállalkozó megtalálható az Instagram közösségi oldalon is az alábbi elnevezésű profillal:

https://www.instagram.com/csigejuditcouture

Az egyéni vállalkozó Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül a személyes adatok kezelésére.

A vállalkozó az Instagramon is népszerűsíti tevékenységét, az oldalt a vállalkozó marketing célokra használja.

A vállalkozó az Instagramon keresztül is átfogó személyes tájékoztatást nyújt.

Ha az érdeklődő a Instagramon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. Az Instagram oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag az érdeklődő kérdéseinek megválaszolásához használja fel, további reklám célokra nem használja fel.

Ahhoz, hogy az Instagramon keresztül kapcsolatba tudjon lépni a vállalkozóval, be kell jelentkeznie. Ehhez az Instagram adott esetben szintén személyes adatokat kér be, illetve  tárolja és feldolgozza azokat.

Az egyéni vállalkozónak nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására.

Az egyéni vállalkozó nem kap személyes adatokat az Instagram üzemeltetőjétől.

Ezzel kapcsolatban további információt az Instagram oldalán talál.

A vállalkozó az Instagram oldalon követők személyes adatai hozzájárulásuk értelmében kezeli, a hozzájárulást elfogadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalait, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz

Az adatkezelés biztonsága

Csige Judit egyéni vállalkozó kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását

Csige Judit egyéni vállalkozó gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az egyéni vállalkozó és az általa igénybe vett adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Az egyéni vállalkozó az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén telephelyén és székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

Az egyéni vállalkozó tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés

Az adatkezelés célja ebben az esetben a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Az egyéni vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

 Adatmegadói jogok és jogérvényesítési lehetőségek  

Az adatmegadó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Az adatmegedó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Az adatkezelő az adatmegadó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 

Levelezési cím: 4031, Debrecen, Derék utca 100.6/52.

 

Az adatmegadó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az adatkezelőhöz fordulhat a megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az adatmegadó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.

Az adatmegadó a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest,) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

 

Kapcsolatfelvétel

Az Adatkezelővel való kapcsolatfelvétel során beérkező panaszbejelentés tárgyú e-mailt, és annak tartalmát (így különösen a feladó nevét, címét, a dátumot, a csatolmányokat), továbbá az annak alapján felvett jegyzőkönyvet, illetve válaszlevelet az Adatkezelő 5 évig tárolja, majd törli.

Egyéb esetben Adatkezelő a leveleket a cél megvalósulásáig tárolja.

Az adatok tárolásának módja, biztosítása

1./ Adatkezelő az általa kezelt adatokat – mind papír, mind elektronikus formában – a székhelyén és telephelyén őrzi.

2./ Az 1./ pont alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozó székhelyén található.

3./ Adatkezelő a működéséhez megfelelő informatikai rendszert használ. Amely biztosítja, hogy az adatok:

 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás)
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége)
 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás)
 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

4./ Az adatok védelme kiterjed különösen:

 • a jogosulatlan hozzáférésre
 • megváltoztatásra
 • továbbításra
 • törlésre
 • nyilvánosságra hozatalra
 • véletlen sérülésre
 • véletlen megsemmisülésre
 • illetve az alkalmazott technika megváltozása megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válásra.

5./ Az Adatkezelő az adatkezelése során biztosítja, hogy:

 • csak az férjen az információkhoz, aki erre jogosult
 • az információ és a feldolgozás módszerének pontossága és teljessége védve legyen.

 

 

Csige Judit Ev.